Foto's Genealogie Familie Schrage


bijgewerkt op 17-11-2001.

   
Achterdiep 22 14
ACHTERDIEP 22 14

Bij akte van 14 maart 1975 verkocht gemelde Petrus Arnoldus Oosterwijk de boerderij met grond, totaal groot 4.23.68 hektare voor de som van f.73.000,00 aan Tiemen Schrage, geboren te Haren op 23 januari 1923, zoon van Jan (Egbert) Schrage en Jantje Mellens, en gehuwd met Geertje Veltman. Hij voegde deze grond bij zijn boerderij Achterdiep Noordzijde 67 te Sappemeer.

De woning met erf, totaal groot 20.60 are, verkocht hij in 1981 aan zijn zoon Hendrik Jan Schrage, geboren te Sappemeer (Achterdiep) op 31 januari 1958. Hendrik Jan Schrage trouwde op 13 oktober 1982 te Midwolda met Nantje Foskea Muntinga (Nannie), geboren te Winschoten op 19 september 1956, dochter van Jacob Hendrik Muntinga en Gebbina Margaretha Bosker.

Het echtpaar Schrage-Muntinga vestigde zich, nadat eerst een grondige verbouwing had plaatsgevonden, in deze boerderij.
Hendrik Jan Schrage kwam toen van zijn ouderlijke woning aan het Achterdiep Noordzijde 67 te Sappemeer. (zie bladzijde 3 van dit boek) Nantje Foskea Muntinga kwam toen van haar ouderlijke woning aan de Nieuwlandseweg 1 te Oostwold (Oldambt).

Hendrik Jan Schrage is landbouwer/loonwerker op het bedrijf dat hij samen met zijn vader uitoefent.
Ten behoeve van de onderlinge bereikbaarheid van beide boerderijen werd de dam in het kanaal gelegd, vanaf welke dam de foto genomen is.

Uit het huwelijk Schrage-Muntinga werden hier geboren:
Gertienus Egbert Schrageblageboren op 12-07-1983;
Jacob Hendrik Schrageblablageboren op 24-11-1984.
Achterdiep Noordzijde 67, Sappemeer
ACHTERDIEP NOORDZIJDE 67, SAPPEMEER (GEM. HOOGEZAND-SAPPEMEER)

Sappe betekent heide. Dus eigenlijk is Sappemeer heidemeer. Op deze plaats was voor de veenontginning inderdaad een groot heidemeer in het hoogveen, dat in de volksmand meestal Duivelsmeer werd genoemd.

In 1630 werd door en voor rekening van de Stad Groningen het Achterdiep, toen Noorderdiep genaamd, gegraven. Al in 1624 en bevestigd in 1628 werden voor dit gebied vastgesteld de "Conditien vande verhuyringe der Veenen in Sappemeer ende Foxhol beraempt by den Heeren Borgemeesteren ende Raedt in Groningen."

De compagnie, die ter plaatse de vervening uitvoerde, bestond uit Fettie Ottens; Roelf Schuring; Fedde Edskes en Haring Jacobs, allen Friese boeren. Zij zouden later de Oude Friesche Compagnie vormen.

Deze boerderij had een grupstal met Friese opstelling, dus de koeien met de koppen naar de muur. Sedert de zestiger jaren van de twintigste eeuw worden hier geen koeien meer gehouden. Wel worden al vele jaren varkens gemest.

Op 9 maart 1827 huwden te Sappemeer Tamme Rijkens (ook Tamme Daniels Rijkens genoemd), geboren te Sappemeer op 28 juni 1800, zoon van Daniel Rijkens en Annigje Vegters, en Leentje Hansens Gruber, dochter van Hans Jurjens Gruber en Leentje Rijkens. (Leentje Rijkens en Daniel Rijkens waren broer en zuster van elkaar; Tamme Rijkens en Leentie Hansens Gruber waren dus neef en nicht van elkaar.)

Uit het huwelijk Rijkens-Gruber werden geboren:
Daniel Rijkens,blablageboren te Sappemeer op 22 maart 1828, en
blablablablablablablaoverleden te Sappemeer op 30 december 1828;
Leentje Rijkens,blablgeboren te Sappemeer op 18 juli 1831, en
blablablablablablablaoverleden te Sappemeer op 12 juli 1867 (ongehuwd);
Daniel Rijkens,blablageboren te Sappemeer op 1 maart 1834, en
blablablablablablablaoverleden te Sappemeer op 16 september 1842.
Doodgeborenblablablgeboren te Sappemeer op 8 januari 1837.

Na de ontbinding van het huwelijk Rijkens-Gruber werd op 25 april 1846 te Sappemeer het tweede huwelijk van Tamme Rijkens voltrokken, nu met Saartje Veentjer (ook Saartje Hindriks Veentjer genoemd).
Uit het huwelijk Rijkens-Veentjer werden geboren:
Annigje Rijkens,blablageboren te Sappemeer op 10 juni 1846,
blablaaaaaaaaaaaaaagehuwd met Hindrik Mandema;
Stientje Rijkens,blaliageboren te Sappemeer op 29 augustus 1848 en
blablaaaaaaaaaaaaaagehuwd met Jan Dorenbosch (ook genoemd als Jan
blablaaaaaaaaaaaaaaDoornbos);
Hinderika Rijkens,blabgeboren te Sappemeer op 26 September 1860,
blablaaaaaaaaaaaaaagehuwd met Egbert Hartes Schrage.

Bij publieke veiling van 18 november 1835 kocht voormelde Tamme Rijkens deze boerderij. Op 16 januari 1869 overleed hij. De kinderen uit zijn eerste huwelijk waren dus toen reeds overleden en zijn jongste dochter heeft hij nooit gekend. Bij akte van 4 augustus 1880 werd zijn nalatensdhap en de gemeenschap van winst en verlies waarin hij was ge'huwd, gescheiden en verdeeld. Voor verdeling kwamen aan onrocrende goederen in aanmerking drie boerderijen, met bijbehorende grond, en wel twee boerderijen, waaronder de onderhavige te Sappemeer, Achterdiep en een boerdetij te Borger Compagnie.
Deze boerderij werd in die akte omschreven als volgt:
aade boerenbehuizing met schuur, erf, tuin, boomgaard, bouw- en
aaweideland, tezamen groot 8 bunder, 17 roeden en 9 el, staande en
aagelegen te Achterdiep, bij de eigenaar, de stad Groningen bekend als
aaSappemeer 94.
Deze boerderij werd voor de helft toegedeeld aan gemelde Saartje Veentjer en voor de wederhelft aan Hindrika Rijkens, voornoemd, en haar echtgenoot Egbert Hartes Schrage.

Egbert Hartes Schrage, geboren te Tripscompagnie, gemeente Muntendam, op 24 augustus 1357, zoon van Harte Egberts Schrage (zie vorige pagina) en Martje Jans Mulder, was met Hindrika Rijkens gehuwd te Sappemeer op 16 juli 1879. Egbert Hartes Schrage kwam destijds van zijn ouderlijke woning, toen bekend als Tripscompagnie 364 te Tripscompagnie. Per 7 augustus 1879 vestigden Egbert Hartes Schrage en echtgenote zich in deze boerderij.

Uit hun huwelijk werden geboren, allen te Sappemeer (Achterdiep):
Martha Schrage,aaaaaigeboren op 1-11-1879, overleden te Sappemeer
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaop 4-11-1879;
Harte Schrage,aaaaaaigeboren op 29-06-1881, ongehuwd;
Tammo Schrage,aaaaageboren op 29-11-1883, overleden te Sappemeer
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaop 12-09-1904;
Martha Schrage,aaaaaigeboren op 2-04-1886, gehuwd met Tiddo Pieter
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaEngelkens;
Saartje Schrage,aaaaageboren op 3-04-1888, overleden te Sappemeer
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaop 21-06-1891;
Loekina Schrage,aaaaageboren op 3-08-1890, overleden te Sappemeer
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaop 21-01-1898;
Jan (Egbert) Schrage,ageb.op 29-05-1893, gehuwd met Jantje Mellens;
Hendrik Schrage,aaaaageboren op 21-02-1895, ongehuwd;
Saartje Schrage,aaaai geboren op 29-03-1899, ongehuwd.

Saartje Hindriks Veentjer overleed te Sappemeer op 12 mei 1901. Bij haar testament had ze haar onverdeelde helft in deze boerderij gelegateerd aan haar dochter Hinderika Schrage-Rijkens. Dit legaat werd afgegeven bij akte van 1 mei 1902. Blijkens die akte was op dat moment voormelde Jan Doornbosch reeds overleden.

Egbert Hartes Schrage overleed hier op 17 juni 1914. Bij akte van 11 februari 1915 werd zijn nalatenschap en de gemeenschap van goederen waarin hij was gehuwd met Hinderika Rijkens gescheiden en verdeeld. Hierbij werd de hele boerderij toegedeeld aan Hinderika Rijkens, die vervolgens zelf te Sappemeer overleed op 21 april 1936. Haar nalatenschap werd verdeeld bij akte van 29 juni 1936. (Dit is bij de verdeling van een boerderij opmerkelijk snel.) De boerderij werd toegedeeld aan Harte Schrage, geboren op 29 juni 1881; Hendrik Schrage, geboren op 21 februari 1895; en Saartje Schrage, geboren op 29 maart 1899. Deze hiervoor genoemde kinderen van het echtpaar Schrage-Rijkens waren alle drie ongehuwd.
De beide andere op dat moment nog in leven zijnde kinderen: Jan (Egbert) Schrage en Martha Engelkens-Schrage kregen dus geen recht op de boerderij.
d:\genealogie\btbc_tn.jpg
 
d:\genealogie\btk_tn.jpg
 
d:\genealogie\btkww_tn.jpg

P. Venemakade 173, Kielwindeweer
P. VENEMAKADE 173, KIELWINDEWEER (GEM. HOOGEZAND-SAPPEMEER)

De naam P. Venemakade werd pas na de Tweede I.Jereldoorlog aan deze straat gegeven. Pieter Venema had zich in die oorlog bijzonder verdienstlijk gemaakt.

Deze boerderij werd in de administratie van de stad Groningen aangeduid als: Oostzijde Stadsplaatsen 89/90 te Kielwindeweer. Het betreft hier inderdaad een zogenaamd stadsmeierrecht van cen plaats gelegen aan de oostzijde van het Kieldiep.

Omstreeks 1850 was hier landbouwer Jan Egberts Schrage, geboren te Kielwindeweer op 31 januari 1832, zoon van Egbert Hartes Schrage en Loeke Hindriks Bontekoe. Jan Egberts Schrage huwde te Hoogezand op 5 april 1855 met Faukie Kamphuis, geboren te Kielwindeweer op 5 mei 182'3, dochter van Arend B. Kainphuis en Jikke Harms Rotgers.

Uit het huwelijk Schrage-Kamphuis werden geboren:
Loeke Schrage,blablablablaaaageboren op 31-07-1855;
Jikke Schrage,blablablablaiiiiiiiiageboren op 9-08-1856;
Jantje Schrage,blablablablaiiiiiiageboren op 29-08-1358;
Arend Schrage,blablablablaiiiiiiageboren op 9-06-1861;
Klaassien Schrage,blablablablageboren op 26-12-1863;
Egberta Schrage,blablablablaaiigeboren op 1-04-1867.

Gemelde Jan Egberts Schrage overleed hier op 27 januari 1883, terwijl zijn genoemde echtgenote Faukie Kamphuis hier overleed op 24 augustus 1896.
Hun genoemde zoon Arend Schrage, geboren te Kielwindeweer op 9 juni 1861 zette de ouderlijke boerderij voort. Hij huwde te Sappemeer op 12 juni 1891 met Jantje van Dam, geboren te Sappemeer (Achterdiep) op 30 augustus 1867, dochter van Gerke van Dam en Geesje Molema.

Uit het huwelijk Schrage-van Dam werden geboren:
Gerke Schrage,blablablablaiaigeboren op 22-12-1891;
Fakiena Schrage,blablablablaigeboren bp 10-06-1893;
Jan Schrage,blablablablaiiiiiiiiiigeboren bp 22-09-1895;
Gezinus Schrage,blablablablageboren op 27-02-1899.

Gemelde Arend Schrage overleed hier op 18 november 1926, terwijl zijn genoemde echtgenote Jantje van Dam hier overleed op 22 September 1931.
Hun genoemde zoon Gezinus Schrage, geboren te Kielwindeweer op 27 februari 1899, zette de ouderlijke boerderij voort. Hij huwde te Zuidlaren op 27 mei 1926 met Marchien Schuiling, geboren te Zuidlaren op 23 januari 1902, dochter van Lucas Schui- ling en Geesje Kammer (zie IV.9 Genealogie Kammer).

Uit het huwelijk Schrage-Schuiling werden geboren:
Arend Jan Schrage,blablablablageboren op 17-06-1927;
Lucas Schrage,blablablablaaaageboren op 18-12-1928;
Jantje Schrage,blablablablaaaageboren op 25-03-1930;
Geesje Schrage,blablablablaaageboren op 3-04-1938.

Gemelde Gezinus Schrage overleed hier op 30 juli 1962, terwijl zijn genoemde echtgenote Marchien Schuiling overleed te Zuidhorn op 4 oktober 1971.
Hun genoemde zoon Lucas Schrage, geboren te Kielwindeweer op 18 december 1928, zette de ouderlijke boerderij voort.
Hij huwde te Zuidlaren op 6 juni 1957 met Dina Jantina Kamphuis geboren te Kielwindeweer op 2 augustus 1931, dochter van Christiaan Kamphuis en Marchien Harmina Oldenburger.

Uit dit huwelijk Schrage-Kamphuis werden geboren:
Gezinus Schrage,blablablablaaaaaaaiageboren op 30-03-1959;
Christiaan Schrage, (Chris)blablablablageboren op 9-04-1962.

Laatstgemelde Gezinus Schrage studeerde in 1980 af aan de Rijks Hogere Landbouwschool te Groningen, als millieukundige. Hij heeft inmiddels de ouderlijke woning verlaten en is vertrokken naar Zeeland.
Gemelde Christiaan Schrage behaalde in 1980 het diploma bouw- techniek en timmeren aan de Technische School te Veendam.
Hoofdweg 165 Bellingwolde A

Hoofdweg 165 Bellingwolde B
HOOFDWEG 165 BELLINGWOLDE (GEM. BELLINGWEDDE).

Bellingwolde werd voor het eerst genoemd in 1391 en hoort tot het gebied Reiderland. Voor Reiderland gold vroeger een eigen rechtssysteem en doordat grote clelen van Reiderland diverse keren door de Dollard waren overstroomd had Bellingwolde op een gegeven moment een rechtssysteem helemaal voor zichzelf. Veel machthebbers in de middeleeuwen probeerden hun gezag aan Bellingwolde op te leggen, maar noch de bisschoppen van Munster, Utrecht of Corvey, noch de adelijke geslachten wonende op de borg te Wedde konden de bijna-autonomie van Bellingwolde aantasten.

Deze prachtige boerderij werd in 1895 gebouwd en in 1943 na ontstane oorlogsschade gerestaureerd.

De boerderij, die vroeger op deze plaats stond werd van 1874 tot 1885 gepacht door Tjark Schrage, zoon van Hidde Klaassen Schrage en Trijntje Tjarks de Ruiter, en geboren te Nieuwolda, op 24 januari 1840.
Hij huwde te Nieuwolda, op 18 april 1874 met Leea Onnes, geboren te Midwolda, op 22 oktober 1845, dochter van Jan Jacobs Onnes en Hillechien Harms Steenhuis.

Uit het huwelijk Schrage-Onnes werden geboren:
Hidde Klaas Schrage, geboren op 12-04-1876. (hij vertrok naar Bellingwolde, Hoofdweg l.), gehuwd met Jantje Engels;

Hillechiena Albertina Schrage, geboren op 4-10-1878; (zij vertrok naar Noordbroek, cafe "Quatre-Bras"),gehuwd met Reint Willem Sijpkens;

Jan Jacob Schrage, geboren op 31-07-1880; (hij vertrok naar Noordbroeksterhamrik), gehuwd met:
bla1. Johanna Hillechina Onnes;
bla2. Trijntje Hevinga;
bla3. Schwanette Heikea Janssen Freesemann;

Klaas Hindrik Schrage, geboren op 26-01-1883; (hij vertrok naar Coevorden), gehuwd met Catharina Henderika Rozeveld;

Trijntje Schrage, geboren op 23-09-1884; (zij overleed op op 22 januari 1918), ongehuwd;

Jacob Cornelis Schrage, geboren op 15-05-1886. (hij werd eigenaar van Cafe "Quatre-Bras"), gehuwd met Gezina Hevinga (een zuster van voormelde Trijntje Hevinga).

Tjark Schrage was later landbouwer te Noordbroek.

Eigenaar-verpachter van deze boerderij was Harm Evert Rookmaker. Hij was gehuwd met Jantje Maathuis. In 1868 was hij eigenaar geworden. Tot en met 1972 waren zijn nazaten eigenaar van de boerderij. (zie hiervoor verder "Bellingwolde vroeger en nu" van de Afd. Bellingwolde der Groninger Maatschappij van Landbouw.

In 1972 werd de boerderij verkocht aan Rolf Stieglitz, geboren te Wallau (Dld. ) op 16 november 1943, zoon van Wilhelm Heinrich Stieglitz en gehuwd te Wallau op 21 juni 1963 met Hella Ottilic Dcul, geboren te Wiesbaden op 19 februari 1942, dochter van Philipp Deul en Ottilie Fischer.
d:\genealogie\btkww2_tn.jpg
 
d:\genealogie\btkwwwz_tn.jpg
 
d:\genealogie\bttc_tn.jpg
 
d:\genealogie\des_tn.jpg
 
d:\genealogie\ehslhb_tn.jpg
 
d:\genealogie\esgs_tn.jpg
 
d:\genealogie\jeslk_tn.jpg
 
d:\genealogie\m1ew_tn.jpg
 
d:\genealogie\oos_tn.jpg
 
d:\genealogie\rr_tn.jpg
 
Tolberterstraat 71
TOLBERTERSTRAAT 71 LEEK

Leek werd vroeger meestal aangeduid als: De Leecke. Midden zestiende eeuw werd Door Jonkheer Wigbold van Ewsum, heer van Midwolde een begin gemaakt met het ontginnen van zijn hoogveen onder Midwolde. Aan deze ontginning danken Leek en Zevenhuizen hun ontstaan.

De borg Nienoord en het Nationaal Rijtuigenmuseum aismede de kerk in Midwolde genieten inmiddels landelijke bekendheid.

Voor de woning lag een spoorlijn van Drachten naar Groningen. Op 30 april 1985 reed de laatste trein over deze fijn.

Op 3 februari 1970 kocht Jacob Veldhuis, rijksvoorlichtingsambtenaar, geboren op 2 januari 1938, gehuwd met Jobanna Frederika Dorothea Steenbuis, administrtief medewerkster deze woning gebouwd in 1938.

Op 15 juli 1982 verkocht hij deze woning aan Jannie Dina Jager geboren Woldendorp op 1 mei 1952, gehuwd op 27 juli 1973 te Winschoten met Jan Jakob Schrage geboren te Groningen op 15 oktober 1952.

In een nieuw gesticht gebouw naast de woning, eind 1986, werd hier het assurantie- en financieringskantoor gevestigd.

Uit het huweiijk Schrage - Jager werden de kinderen geboren.
Mariska Catheleine Schrageblageb Groningen 7 oktober 1977;
Carina Marieke Schrageblablabgeb Groningen 22 april 1980;
Ard Jan Garbrand Schrageblablgeb Groningen 7 mei 1987.

Anzichtkaart Ankum
ANKUM

Ga voor de internetsite van Ankum naar www.ankum.de.
Het Schrage huis
SCHRAGE HOF

"Alle die mir kenn, gebe Gott was sie uns gönnen wer uns nischt gönnt auch Machter gibt. Es geht doch wie es Gott behebt."

Johann Hermann Schrage
Menslage
MENSLAGE

Menslage is het dorp waarin het Schrage hof (zie hierboven) zich bevindt.
Dorpstraat 2, Zuidlaarderveen
DORPSTRAAT 2, ZUIDLAARDERVEEN
(GEM. ZUIDLAREN)

De weg links op de foto is de Semsweg. Deze weg ontleent zijn naam aan Johan Sems, die als gezworen landmeter in 1615 in opdracht van Graaf Willem Lodewijk van Nassau, Stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, de grens tussen Groningen en Drenthe had vastgelegd. Deze grens werd de Semslinie genoemd. Niet dat partijen zich daarna aan deze grens hielden. Er bleven nog heel lang problemen.

Bijna een eeuw later, in 1713 werd omtrent de grens een zogenaamd convenant gesloten, waarbij de Semslinie grotendeels als provinciegrens werd aanvaard. Er werd echter een uitzondering gemaakt voor huizen te Lula en op de Vossenburg.
Het gevolg hiervan is onder meer dat de schuur van deze boerderij volledig in de provincie Groningen staat, terwijl het woongedeelte in de provincie Drenthe is gelegen en vervolgens de woning Vossenburg 3 (zie bladzijde 4 van dit boek) weer volledig in Groningen staat.

In het midden van de negentiende eeuw woonde in deze boerderij Roelof Wuffing, geboren te Zuidlaren op 18 november 1826, zoon van Jan Roelofs Wuffen en Harmtje Buiter. Hij huwde op 8 mei 1855 te Zuidlaren met Luchiena Baving, geboren te Zuidlaren op 8 november 1826, dochter van Klaas Baving en Willemtje Salomons.

Uit het huwelijk Wuffing-Baving werden geboren:
Jan Wuffing, geboren te Zuidlaren op 29-01-1856;
Willemina Wuffing, geboren te Zuidlaarderveen op 15-04-1860;
Klaas Wuffing, geboren te op 17-12-1861;
Harmina Wuffing, geboren te op 24-01-1863;
Everdina Wuffing, geboren te op 12-09-1865;
Klaas Wuffing, geboren te Zuidlaren op 18-08-1867;
Egbert Wuffing, geboren te Zuidlaren op 07-03-1870.

Roelof Wjuffing overleed te Zuidlaren op 28 oktober 1891, terwijl zijn genoemde echtgenote, Luchiena Baving, overleed te Zuidlaren op 26 december 1916.
(Zie voor de verdere gegevens van de familie Wuffing het artikel van E.G. Schrage in "Ons Waardeel" 1982/1).

Gemelde Harinina Wuffing huwde te Zuidlaren op 1 juni 1889 met Lammert Boerma, landbouwer te Zuidlaarderveen, geboren te Muntendam op 1 november 1861, zoon van Jan Boerma en Anje Hamminga.
Het echtpaar Boerma-Wuffing zette de boerderij voort. Uit hun huwelijk werden geboren:
Jan Boerma;
Roelof Boerma.
In 1944 zien we Jan Boerma en anderen als taxateurs in de nalatenschappen van Tiemen Mellens en Peterdina van Dalen.

Anno 1986 woont hier Jacob Egbert Schrage, geboren te Kielwindeweer op 8 juni 1923, zoon van Garrelt Schrage en Jantje Oldenziel, en zijn echtgenote Aaltje Breemhaar, geboren te Veendam op 9 januari 1923, dochter van Berend Breemhaar en Anje Begeman. Dit huwelijk werd voltrokken te Hoogezand op 5 augustus 1948.

Uit het huwelijk Schrage-Breemhaar werden geboren:
Garrelt Berend Schrage, geboren op 09-09-1949;
Berend Jacob Schrage, geboren op 26-09-1952; (zie Vossenburg 3, Kielwindeweer.)
Jantje Anje Schrage, geboren op 21-06-1954.

In 1983 werd genoemde J.E. Schrage eigenaar van de boerderij van zijn ouders aan de Kalkwijk 149 te Hoogezand.

Vanaf 1987 wordt deze boerderij bewoond en bewerkt door de al genoemde Berend Jacob Schrage en echtgenote Anneke Pik. Zij kwamen van de woning Vossenburg 3 te Hoogezand (zie pagina 4 en volgende van dit boek).
Meentweg 26
Meentweg 26
Echtpaar Meentweg 26
MEENTWEG 26, GLIMMEN (GEM. HAREN).

Vroeger hoorde Glimmen tot het grondgebied van Drenthe. De plaats werd ook aangeduid als Glummen en ook als Glemmene. Al in 1166 vinden we Glimmen in de archieven genoemd.

De Meentweg werd eerder aangeduid als Achterweg.

Deze boerderij hoorde met andere boerderijen bij het grondgebied van "Het Huis te Glimmen". Over de ouderdom van de boerderij en voormelde buitenplaats valt niets met zekerheid te zeggen. De buitenplaats is met de bijbehorende boerderijen in de loop der eeuwen verscheidene malen van eigenaar veranderd. Eind negentiende eeuw werd het grondgebied van de buitenplaats aanzienlijk verkleind. Het gebouw zelf werd met deze boerderij en de naastliggende boerderij, respektievelijk het zogenaamde schathuis en het koetshuis, eigendom van dhr. R.A. Quintus, notaris te Groningen. Het hoofdgebouw behoort nog tot deze familie. De onderhavige boerderij werd omstreeks 1980 overgedragen aan de pachter.

Deze boerderij was het zogenaamde "schathoes". Volgens "Ter Laan" is dit de boerderij van een knecht, behorend bij een borg. Schat is hier gebruikt in de oude betekenis van "vee". De vertaling tot schathuis is wellicht niet juist, omdat het Nederlandse woord schathuis vooral betekenis heeft als de plaats waar relikwieen van heiligen worden bewaard. De boerderij deed tevens dienst als plaats waar pachters en andere schatplichtigen hetgeen zij aan de burchtheer/vrouwe verschuldigd waren kwamen betalen.

Op de bovenste foto van links naar rechts Roelof-, Henderikus- en Tiemen Schrage, allen nog te noemen. Op de onderste foto zien we de boerderij, zoals deze er anno 1986 uitzag.

Op 6 mei 1920 waren te Haren (Groningen) gehuwd Jan (Egbert) Schrage (zie vorige bladzijde) en Jantje Mellens, geboren te Zuidlaarderveen, gemeente Hoogezand, op 22 augustus 1897, dochter van Tiemen Mellens en Peterdina van Dalen.

Komend van de boerderij aan de Mellenssteeg (nu Kampsteeg 1) te Noordlaren, trok in 1923 het echtpaar Schrage-Mellens naar deze boerderij te Glimmen.

Uit het huwelijk Schrage-Mellens werden geboren:
- Egbert Schrage, geb. Noordlaren 26-02-1921;
- Tiemen Schrage, geb. Noordlaren 23-01-1923;
- Harte Schrage, geb. Glimmen 31-08-1924;
- Peterdina Hendrika Schrage, (Dina) geb. Glimmen 17-06-1926;
- Henderikus Schrage, (Rikus) geb. Gliminen 02-12-1928;
- Roelof Schrage, geb. Glimmen 30-12-1930;
- Tammo Schrage, geb. Glimmen 10-02-1933.

J. Schrage en echtgenote pachtten destijds ongeveer 27 hektare grond. Van mevrouw Quintus-de Ruyter de Wildt werd steeds ongeveer 23 hektare gepacht. Voorts zien we als verpachters:
- in 1944 - D. van Deelden te Amersfoort + 1.18.00 hektare;
- in 1950 - ? Van Roggen te Haren + 1.18.00 hektare;
- in 1950 - J.G. Vrieling te Haren + 1.17.00 hektare;
- in 1953 naast de reeds genoemden:
- in 1953 - ? Bijkerk te Glimmen + 0.20.00 hektare.
De pachtprijs over gemelde jaren bedroeg voor het totale gepachte in 1944 f. 1.630,50 en in 1953 f.1.950,00 per jaar.

Op 1 april 1900 werd te Haren opgericht "Het Onderling Paardenfonds". Per 21 februari 1927 werd het reglement van dat fonds gewijzigd. We zien dan genoemde J. Schrage als sekretaris/penningmeester van dat fonds.

Na vertrek van het echtpaar Schrage-Mellens naar de burgerwoning Dorpsweg 27 te Onnen (zie volgende pagina) zette zoon Henderikus Schrage met z'n vrouw Geesje Nijland, geboren op 23 juni 1933, dochter van Jan Nijland en Egberdina Berends, de boerderij als landbouwer-veehouder voort. Henderikus Schrage werd eigenaar van de boerderij.
Hoofdweg 42, Schoonloo

Hoofdweg 42, Schoonloo
HOOFDWEG 42, SCHOONLOO (GEM. ROLDE).

Deze boerderij ligt tussen Schoonloo en Schoonoord in het zogenaamde Schoonloerveld. Mede in verband hiermee is de plaatselijke aanduiding van de woning nog al eens veranderd. Eerdere aanduidingen zijn onder meer Schoonloerveld 2 (gemeente Rolde) en later Schoonoord 42 (gemeente Sleen). Thans staat echter vast, dat de boerderij binnen de grens van de geneente Rolde ligt.


Schoonloo, dat al in 1416 in de archieven wordt vermeld, heeft al een oude geschiedenis. Gezien de gedane opgravingen ter plaatse moeten er in deze omgeving rond 1000 of nog eerder al mensen hebben gewoond.
De naam Schoonloo duidt waarschijnlijk op het feit, dat de plaats Schoonloo ontstaan is door bebouwing van droge, kale bosgrond.

Schoonoord daarentegen is een betrekkelijk jonge Drentse veenkolonie, die gesticht werd op 17 januari 1884, als gevolg van het in 1854 gegraven Oranjekanaal. De vervening gebeurde onder leiding van de N.V. Drentsche Veen en Middenkanaal-maatschappij. Vanaf de ontginning waren in en rond Schoonoord eerst vooral veel plaggenhutten. Een deel hiervan is weer opgebouwd in het museum De Zeven Marken te Schoonoord.

De boerderij, die Constance Hoeve werd genoemd, is vermoedelijk aan het eind van de negentiende eeuw gebouwd en is gelegen binnen de grens van de oude marke Schoonlo. Al in 1929 komt de aanduiding Constance Hoeve voor op een topografische kaart.

Vanaf 19 maart 1927 was Luurt Aisso Burema landbouwer/veehouder op deze boerderij. Hij was geboren te 't Zand op 13 maart 1890, als zoon van Pieter Burema en Pieterke Bosscher. Hij huwde te Sloteren op 15 mei 1919 met Garmtje Schutter, geboren te Slochteren op 18 mei 1896, dochter van Bernardus Schutter en Hilje Wolthuis.

Uit het huwelijk Burema-Schutter werden geboren:
- Pieterke Hilje Burema geboren te Leermens op 28-03-1920;
- Pieter Luurt Burema geboren te Leermens op 16-07-1922.

Gemelde Pieter Luurt Burema, landbouwer/veehouder en jager, huwde te Haren (Groningen) op 21 juni 1951 met Peterdina Hendrika Schrage, geboren te Glimmen op 17 juni 1926, dochter van Jan (Egbert) Schrage en Jantje Mellens (zie bladzijde 10 van dit boek). Zij kwam toen van haar ouderlijke boerderij aan de Meentweg 26 te Glimmen.

Het echtpaar Burema-Schrage vestigde zich in deze boerderij, waarvoor het woondeel zodanig werd aangepast, dat zij samen aan de linkerkant konden wonen en het echtpaar Burema-Schutter aan de andere kant.

Uit het huwelijk Burema-Schrage werden geboren:
- Jannie Burema vertrokken naar de Breslauerstrasse 108 te Stolzenau
blablablablabla(Bondsrepubliek Duitsland) (zie bladzijde 99 van dit boek); en
- Luurt Burema geboren op 20 augustus 1956. Hij huwde op 26 augustus 1983
blablablablablamet Mieke Derks. Zij vertrokken naar de Dreef 23 te Deventer
blablablablabla(zie bladzijde 101 van dit boek).

Na het overlijden van Luurt Aisso Burema te Rolde op 1 januari 1982 en Garmtje Schutter te Emmen op 6 januari 1979, die hier beiden tot hun dood hebben gewoond, werd de boerderij zodanig veranderd, dat ten behoeve van toeristen kamers konden worden verhuurd.
Vossenkamp 9, Winschoten
VOSSENKAMP 9, WINSCHOTEN.

De grond waarop later deze woning werd gebouwd behoorde vroeger tot het uitgestrekte bezit van "Huize Oudewerf", ook wel aangeduid als "Het Vossehol". Deze buitenplaats lag aan het Bovenburen te Winschoten, en strekte zich uit tot de grens met de gemeente Midwolda. (Het werd toen nog niet doorsneden door het Winschoterdiep of de Rijksweg.)


In 1818 werd het gehele complex verkocht door Jhr. Willem Hora Siccama te Groningen. Sinds dien waren er verschillende eigenaren en is het gebied steeds kleiner geworden. Thans rest alleen nog het gebouw dat nu met de omliggende grond bekend is als "Camping De Burcht". Op 24 april 1926 werd de gemeente Winschoten eigenaar van het complex.

Later hoorde de grond bij de boerderij van H.J. Jansingh aan het Bovenburen 52 te Winschoten. Deze thans afgebroken boerderij stond op de oostelijke hoek Bovenburen/Vosseweg.

Eind zestiger jaren begon de geineente Winschoten de grond bouwrijp te maken, zulks ter uitvoering van het bestemmingsplan "Vossenkamp I".

In maart 1973 vertrokken Harte Schrage en echtgenote Hendrika Catharina Bentum van de Hoorntjesweg 41 te Winschoten (zie vorige bladzijde) naar deze woning.
Het echtpaar Schrage-Bentum had van de gemeente Winschoten een bouwterrein gekocht en daarop door de Firma Gebroeders Westerman te Winschoten deze woning, naar een ontwerp van architect Kampinga te Winschoten, laten bouwen.

In juni 1973 kwam Jakob Gezinus Schrage vanuit Huis ter Heide (zie bladzijde 72 van dit boek) weer bij zijn ouders wonen in deze woning aan de Vossenkamp.

Op 27 juli 1973 verliet de oudste zoon, Jan Jakob Schrage de ouderlijke woning, omdat hij op die dag te Winschoten in het huwelijk trad met Jannie Dina Jager, geboren te Woldendorp op 1 mei 1952. Zij vertrokken naar de kamer, welke J.D. Jager tot dan alleen bewoond had, in de woning A-weg 37a te Groningen.

In februari 1976 verliet genoemde Jakob Gezinus Schrage de ouderlijke woning. Hij vertrok naar de woning Abel Tasmanstraat 37 te Winschoten. (zie bladzijde 74 van dit boek).

Nu twee van de drie kinderen de woning hadden verlaten, was er ruimte voor een ingrijpende verbouwing. De voormalige garage werd verbouwd tot slaapkamer, terwijl aan de noordzijde van de woning een nieuwe garage werd bijgebouwd. Intern vond verder een herschikking van de aanwezige ruimte plaats. De verbouwing werd uitgevoerd door de Firma Nanninga en Bruintjes te Winschoten.

Per 1 maart 1985 vertrok de jongste zoon Egbert Harte Schrage naar een studentenkamer in een woning aan het Zuiderdiep 14 B te Groningen. Hij bleef ingeschreven op het adres aan de Vossenkamp. Eind 1985 studeerde hij af aan de Universiteit te Groningen als kandidaat-notaris, waarna hij vanaf 1 maart 1986 weer daadwerkelijk in deze woning aan de Vossenkamp woonde. Op 1 april 1987 verliet hij de ouderlijke woning en vertrok naar een kamer in de woning Brinkpoortstraat 70 te Deventer.

Zuiderveen 71 A, Winschoten

Zuiderveenscheweg
ZUIDERVEEN 71 A, WINSCHOTEN.

Voorheen werd deze straat ook aangeduid als Zuiderveensche weg en als Oude Zuiderveenderweg.

Deze weg door de zuidelijke venen van Winschoten naar de kern van het stadje is vermoedelijk al zeer oud. Zuiderveen was vroeger een eigen buurtschap. Het is niet ondenkbaar, dat het huidige Winschoten zijn ontstaan dankt aan het samengaan van de buurtschappen Bovenburen, Oostereinde en Zuiderveen.
In 1593 kreeg Winschoten een vestingwal. Een groot deel van Zuiderveen en zeker de plaats van deze boerderij bleef echter buiten deze vesting. De bewoners van de toen wellicht aanwezige woning genaten dus nauwelijks enige bescherming, maar moesten wel mee betalen aan de vestingwal.


Pas in 1870 werd door de gemeente overgegaan tot verharding van deze eeuwenoude weg. De kosten bedroegen f.13.846,00. Aannemer J.P. Hommes uit Finsterwolde zorgde voor dit bedrag voor de verharding.
Om deze kosten terug te verdienen, stelde de gemeente rond die tijd, vermoedelijk nabij deze boerderij, een tol in.

Omstreeks de eeuwwisseling was Daniel Harte Schrage, (in het boek van de genealogie van de familie Schrage, ook wel Daniel Schrage genoemd) landbouwer op de boerderij, zoals die op de bovenste foto te zien is.
Hij was geboren te Muntendam op 3 april 1867 uit het huwelijk van Harte Egberts Schrage en Martje Jans Mulder.

Op 21 februari 1895 huwde D.H. Schrage met Willemina Bovinga, geboren te Winschoten op 13 juni 1871 uit het huwelijk van Kornelis Aapkens Hovinga en Maria Kroeze.
Uit het huwelijk Schrage-Hovinga werden twee kinderen geboren, te weten:
- Harte Egbert Schrage geboren te Winschoten op 29-10-1895;
- Kornelis Aapko Schrage geboren te Winschoten op 07-07-1898.

D.H. Schrage overleed te Winschoten op 30 augustus 1952, terwijl zijn genoemde echtgenote daar overleed op 30 maart 1927.

Harte Egbert Schrage overleed op de boerderij op 20 juni 1954, zonder gehuwd te zijn geweest.

De boerderij werd overgenomen en voortgezet door de al genoemde Kornelis Aapko Schrage, die op 28 april 1932 huwde met Jantje Haayer, geboren op 21 mei 1907 uit het huwelijk van Elias Haayer en Trijntje de Vries.
Uit het huwelijk Schrage-Haayer werden geboren:
- Daniel Harte Schrage geboren te Winschoten op 14-10-1932;
- Trijntje Wilhelmina Schrage geboren aldaar op 20-03-1934.

K.A. Schrage overleed op de boerderij op 12 augustus 1959. J. Schrage-Haayer vertrok naar de Wilhelminasingel 29 (in de Wilhelminaflat) te Winschoten.

Genoemde Trijntje Wilhelmina Schrage trouwde te Winschoten op 17 april 1959 met Wilt Ploeger, geboren te Blijham op 28 november 1937, uit het huwelijk van Johannes Ploeger en Elizabeth Kraai.
In 1964 vertrok het echtpaar Ploeger-Schrage naar de boerderij Hoofdweg 125 te Bellingwolde, om vervolgens in 1965 "de Roodbonte" aan de Lutjeloosterweg 44 te Blijham, de boerderij van zijn ouders, te betrekken.

Daniel Harte Schrage trouwde te Eelde op 6 mei 1960 met Hendrikjen Doetjen Koekoek (Hennie), geboren te Eelde op 9 maart 1939, dochter van Pieter Koekoek en Annegien Hartlief. Het echtpaar Schrage-Koekoek ging de boerderij aan het Zuiderveen verder bewerken en bewonen.
Uit het huwelijk Schrage-Koekoek werden twee kinderen geboren, te weten:
- Kornelis Schrage (Kees) geboren te Winschoten op 14-01-1966,
- Annegien Schrage (Annet) geboren te Winschoten op 23-07-1968.

Het echtpaar Schrage-Koekoek liet bij de boerderij een nieuwe schuur bouwen en later ook de nieuwe woning. (zie onderste foto). De afbraak van de oude boerderij die stond tussen de woning en de schuur op de onderste foto was helaas nodig in verband met de grote stormschade, die in 1972 was ontstaan. Herstel was niet meer mogelijk.